Политика на приватност

Оваа Политика на приватност содржи објаснувања за обработката на лични податоци при посета и/или користење на интернет услугите достапни на нашата веб страница www.medicushelp.com.mk (во понатамошниот текст „интернет страната“)

Податоците што се оставаат на www.medicushelp.com.mk се третираат како доверливи.

Сите податоци за купувачите/корисниците грижливо се чувани од губење, уништување, фалсификување или неавторизиран пристап. Вработените во Медикус Хелп се обврзани да ја почитуваат доверливоста на личните податоци.

ЦЕЛИ НА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Медикус Хелп ги обработува Вашите лични податоци исклучиво за целите за кои се дадени:

 • овозможување на online користење на нашите услуги.
 • други функционалности на интернет страната како што се: промоции, анкети, администрирање на содржина, со единствена цел да го подобриме квалитетот и услугите што ги нудиме.
 • директен маркетинг (подетално образложен во понатамошниот текст)
 • реализација на online нарачките, навремена и точна испорака.
 • рефундирање на средства.
 • контакт по пат на електронска пошта.

НАЧИН НА СОБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

При регистрација на нашата интернет страна и при користење на услугата online продажба личните податоци се собираат директно од Вас. Автоматски или преку алатката „колачиња“ доколку сте се согласиле на истата (за повеќе детали Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за користење колачиња).

КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ ОБРАБОТУВААТ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНА

При користење на нашата интернет страна www.medicushelp.com.mk се собираат и обработуваат следниве лични податоци:

При регистрација и креирање на Ваш профил:

 • вашето име и презиме
 • адреса
 • број на телефон
 • адреса на е-пошта

При користење на услугите online продажба:

 • вашето име и презиме
 • адреса
 • број на телефон
 • адреса на е-пошта

При користење на услугата Рефундирање на средства:

 • вашето име и презиме
 • информации за Вашата трансакциска сметка

При користење на услугата Newsletter преку е-пошта:

 • адреса на е-пошта

Дополнително, нашата интернет страна користи алатка „Колачиња“ со која врши собирање на податоци како што се: името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користите при посетата на интернет страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник. Собирањето и обработката на овие податоци се врши со Ваша согласност и прифаќање на нашата алатка за „Колачиња“. За повеќе детали Ве молиме прочитајте ја Политиката за користење на колачиња.

НАЧИН НА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ НА ИСТИТЕ

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се дадени од Вас. Собраните лични податоци се обработуваат, механички и/или електронски, исклучиво од страна на лица, вработени/ангажирани од Медикус Хелп коишто имаат пристап до истите и кои се авторизирани и овластени да извршуваат анализи, како и со почитување на начелата за обработка на личните податоци од Законот за заштита на личните податоци.

Обработката на Вашите лични податоци Медикус Хелп ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага.

Дополнително, Медикус Хелп применува сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на Вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страна. Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, согласно со законски предвидената постапка.

Доколку одлучите да ја повлечете Вашата согласност за обработка на Вашите лични податоци, Вашите лични податоци ќе бидат избришани, освен личните податоци за кои Медикус Хелп има законска обврска да ги чува во законски определен рок согласно Законот за архивски материјал или друг применлив закон.

Личните податоци при Ваша регистрација на интернет страната и креирање на Ваш профил, Медикус Хелп ги обработува се до повлекување на согласноста, односно до моментот кога ќе одлучите да го избришете Вашиот профил или ќе побарате ние тоа да го сториме за Вас.

Личните податоци при користење на услугата Online купување, Медикус Хелп има законска обврски да ги чува сите документи и записи со Вашите лични податоци а кои се однесуваат на реализирани продажби и плаќања, во рок од 3 (три) години или подолг законски рок (доколку е пропишан со закон) кој е задолжителен за чување на сметководствена документација и исправи кои се однесуваат на платен промет согласно Законот за архивско работење.

При користење на услугата Newsletter (електронска пошта), Медикус Хелп ги чува Вашите лични податоци, се до повлекување на Вашата согласност.

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Вашите лични податоци може да ги користиме за да Ви праќаме директни маркетинг соопштенија за нашите производи и услуги или за нашите поврзани услуги, вклучително и нашите објавувања на најновите производи и на претстојни настани. Тоа може да биде во форма на е-пошта, телефонски или целни интернет-реклами.

Вашите лични податоци ги користиме за цели на директен маркетинг исклучиво врз основа на Ваша согласност за обработка на Вашите податоци за цели на директен маркетинг која имате право да ја дадете при пристап и користење на истата (Newsletter).

Вие имате право во секое време да побарате од нас да не испраќаме маркетинг соопштенија и да не ги користиме Вашите лични податоци кога вршиме профилирање за целите на директен маркетинг. Може да одбиете да примате електронски вести и други маркетинг соопштенија, доколку ги следите упатствата за одбивање содржини во електронските пораки, преку следење на линковите за исклучување на определена опција во долниот дел од електронската порака: “Доколку не сакате да добивате известувања од Medicus Help притиснете Unsubscribe”.

Исто така, Вашите права може да ги остварите со контакт на нашиот Офицер за заштита на лични податоци:

Име: Митко Ханџиски

Е-маил адреса: m.handjiski@medicushelp.com.mk

Контакт телефон: 075 460 294

ВАШИТЕ ПРАВА КАКО КОРИСНИЦИ КОИ ОСТАВААТ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНА

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како субјект чии лични податоци ги обработуваме, ги имате следниве права:

 • да се информирате од Медикус Хелп околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат согласно целта за која се дадени;
 • да побарате од Медикус Хелп да ги дополни, измени и/или ажурира ако Вашите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање, пришто Медикус Хелп треба да постапи по истото во рок од 15 дена и да изврши исправка на личните податоци;
 • да побарате од Медикус Хелп да ја ограничи обработката на личните податоци со соодветно означување кои лични податоци ќе се чуваат;
 • да побарате од Медикус Хелп да ги избрише Вашите лични податоци, при што Медикус Хелп има обврска да ги избрише личните податоци во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за бришење, под услови предвидени во Законот за заштита на личните податоци;
 • да поднесете барање до Медикус Хелп со кое што ќе ја повлечете согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор до Медикус Хелп за начинот на обработката на Вашите лични податоци; и
 • да се одјавите/откажете од обработка и користење на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

За остварување на Вашите права може да го контактирате нашиот Офицер за заштита на лични податоци:

 • Име: Митко Ханџиски
 • Е-маил адреса: m.handjiski@medicushelp.com.mk
 • Контакт телефон: 075 460 294

Доколку имате приговор на начинот на обработка на Вашите податоци во Медикус Хелп, имате право да се обратите и до:

 • Агенција за заштита на личните податоци, бул. „Гоце Делчев“ бр. 18, Скопје
 • https://www.dzlp.mk/
 • info@privacy.mk

ДАВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, како и на трети лица-обработувачи со овластување дадено од страна на Медикус Хелп и под услови и до степен дозволен со Законот за заштита на лични податоци.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ

Нашиот веб сервер хостира во Хетзнер Дата Центар – Германија и со нив се управува од Германија. Вашите лични податоци ќе се пренесат и обработат во Германија, каде што законите за приватност на податоци можеби не обезбедуваат еднакво ниво на заштита на податоци во однос на законите во вашата матична земја. Користиме стандардни договорни клаузули одобрени од Европската Комисија за заштита на вашите податоци. Повеќе информации околу тоа како работи нашиот веб сервер и општо компанијата Хетзнер може да погледнете на следниот линк.

Дополнително, ако се регистрирате кај нас, ние ќе побараме ваша согласност за пренос на вашите информации во Германија.

ПРОМЕНА НА ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТНОСТ ОД МЕДИКУС ХЕЛП

Оваа Политика за приватност може да биде изменета во кое било време со објавување на изменетиот текст на Политиката за приватност на нашата интернет страна, како и датумот на ажурирањето. Измените на Политиката за приватност влегуваат во сила веднаш по нивното објавување. Оттука, Ве молиме периодично да ја прегледате Политиката за приватност и да ги прочитате нејзините евентуални измени. Со продолжување на пристапот и користењето на нашата интернет страна, корисникот се согласува со измените и ги прифаќа одредбите од оваа Политика за приватност.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial